werking  Werking

Wieondersteunenwe

We ondersteunen de leerlingen in het gewoon onderwijs met een Gemotiveerd Verslag of Verslag. Hierin staan de specifieke onderwijsbehoeften beschreven. Dit document wordt opgesteld door het CLB, nadat een heel HGD-traject met de school is doorlopen.

Het verschil tussen een Gemotiveerd Verslag (GV) en Verslag (V):

 • GV: deze leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum, met redelijke aanpassingen.
 • V: voor deze leerlingen moet vooraf een kritische afweging gemaakt worden of het gemeenschappelijk curriculum al dan niet nagestreefd kan worden. Dan pas kan beslist worden om een individueel aangepast curriculum (IAC) op te starten of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs gemaakt worden.

 

Watdoenwe

 • We ondersteunen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
 • We werken op leerling-, klas-, leerkracht- en/of teamniveau, waarbij we vertrekken vanuit een specifieke leerling.
 • Hierbij proberen we vooral systeemversterkend aan de slag te gaan. We werken zoveel mogelijk samen met de leerkracht en/of het team, zodat de leerkrachten en de school ook verder kunnen als de ondersteuner niet aanwezig is of de ondersteuning afgerond is. Bovendien kunnen een leerkracht en een school dan in de toekomst ook gemakkelijker zelf aan de slag in een gelijkaardige situatie.

 

Welkeprincipeshanterenwe

 • Organisatorisch blijft de regie in handen van de school. 
 • De ondersteuning is tijdig en tijdelijk. Samen bespreken we bij de start de mogelijke intensiteit, duur en frequentie. 
 • Het is mogelijk dat we in de loop van het schooljaar samen met de school moeten prioriteren. Dit kan invloed hebben op de intensiteit, duur en frequentie van de ondersteuning.
 • We proberen zoveel mogelijk de hulpvraag om te zetten naar een leervraag, geïnspireerd door GOL(L)D (= Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit).
 • We ondersteunen vanuit diversiteitsdenken (i.p.v. stoornisdenken), waarbij we de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als een deel van de klasgroep zien. Samen met alle partners wordt geprobeerd de barrières weg te werken en aanpassingen te doen, zodat de leerling zo goed mogelijk tot leren kan komen binnen de gewone klasomgeving.
 • In de meeste situaties is er geen pasklaar antwoord. Daarom proberen we samen naar oplossingen te zoeken. 
 • Mogelijke acties worden afgetoetst aan de volgende vragen:
  • Is de actie een antwoord op deze specifieke hulpvraag/leervraag van de school of leerkracht?
  • Maakt de actie de leerling zelfstandiger?
  • Kan de leerkracht in de toekomst deze acties ook toepassen bij andere leerlingen of in andere situaties?
  • Maak ik mezelf als ondersteuner overbodig op lange termijn?
  • Hoe kan de actie geïntegreerd worden in de schoolwerking? 
 • Na elke vakantie kan er een nieuwe opstart plaatsvinden. Enkel voor de kleuters (instappers) is er een extra opstartmoment na het weekend van Hemelvaart.

 

Meerinfoomzendbrief

Wil je meer informatie over het ondersteuningsmodel, dan kan je dit nalezen in de omzendbrief ‘Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften’. Dit is de rechtstreekse link.