Ouders  Ouders

Wieondersteunenwe

We ondersteunen leerlingen in het gewoon onderwijs met een Gemotiveerd Verslag of Verslag. Dit document komt er nadat er samen met het CLB al een hele weg is afgelegd. In dit document staat wat de leerling precies nodig heeft om tot leren te komen (= de specifieke onderwijsbehoeften). 

Het verschil tussen een Gemotiveerd Verslag (GV) en Verslag (V): 

 • GV: deze leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum. Dit zijn de doelen die de leerling moet halen om een diploma of getuigschrift te krijgen. Er zijn wel redelijke aanpassingen mogelijk, zoals het gebruik van een zakrekenmachine, een aangepaste schaar, een tafelkaart ...
 • V: voor deze leerlingen moet vooraf bekeken worden of het haalbaar is om de doelen uit het gemeenschappelijk curriculum te behalen. Daarna kan pas beslist worden om een individueel aangepast curriculum (IAC) op te starten of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs gemaakt worden. Een IAC wil zeggen dat doelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen. Dit heeft tot gevolg dat het diploma of getuigschrift niet behaald wordt. De leerling ontvangt wel een verklaring met het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. In het secundair onderwijs ontvangt de leerling een attest van verworven bekwaamheden op het einde van elk schooljaar.

 

 Watdoenwe

 • We ondersteunen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm (2 = uitbreiding van zorg, 3 = IAC of buitengewoon onderwijs). Meer uitleg hierover staat onder het luik ‘scholen’ bij ‘zorgcontinuüm’. 
 • We werken vanuit de noden van het kind.
 • We werken op leerling-, klas-, leerkracht- en/of teamniveau
 • We gaan systeemversterkend aan de slag. Dit betekent dat we proberen de leerkrachten en de scholen sterker te maken in het omgaan met leerlingen met specifieke noden. Zo kunnen de leerling, de leerkracht en de school nadien zelfstandig verder.

 

 Wiezijndepartners

 • We werken samen met alle betrokken partners: school, ouders, leerling, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuningsnetwerk, eventueel externen (bv. psychiater, logopedist ...).
 • Iedereen heeft zijn eigen rol en taak. 
 • Alle partners werken samen rond de zorgvraag en zijn samen verantwoordelijk.

 

Welkeprincipeshanterenwe

 • De regie is in handen van de school: zij voeren de communicatie en plannen de overlegmomenten.
 • De ondersteuning is tijdig: na elke vakantie kan ondersteuning gestart worden. Voor de kleuters (instappers) kan dit ook na het weekend van Hemelvaart.
 • De ondersteuning is tijdelijk: de ondersteuning loopt zolang als nodig, maar niet langer dan nodig. Wanneer de leerling en de school zelfstandig verder kunnen, wordt de ondersteuning (tijdelijk) stopgezet.
 • De ondersteuning is flexibel en op maat: de ondersteuning blijft niet automatisch een volledig schooljaar doorlopen en zal misschien niet elke keer op dezelfde manier ingevuld worden. Dit kan zowel op niveau van de leerling, de leerkracht en het team zijn. Samen bespreken we bij de start de mogelijke intensiteit, duur en frequentie. We bekijken hoe vaak, hoelang en op welke manier ondersteuning nodig is.    
 • We hebben per schooljaar een vast aantal uren voor ondersteuning. Wanneer er veel aanvragen zijn, kan het nodig zijn dat we samen met de school keuzes moeten maken. Dit kan invloed hebben op de intensiteit, duur en frequentie van de ondersteuning.
 • We ondersteunen vanuit diversiteitsdenken (i.p.v. stoornisdenken): we zien leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als een deel van de klasgroep. Samen met alle partners proberen we aanpassingen te doen, zodat elke leerling kan leren binnen de gewone klas.
 • In de meeste situaties is er geen pasklaar antwoord. Daarom zoeken we samen naar oplossingen. 
 • Mogelijke acties worden afgetoetst aan de volgende vragen:
  • Is de actie een antwoord op deze specifieke hulpvraag/leervraag van de school of leerkracht?
  • Maakt de actie de leerling zelfstandiger?
  • Kan de leerkracht in de toekomst deze acties ook toepassen bij andere leerlingen of in andere situaties?
  • Maak ik mezelf als ondersteuner overbodig op lange termijn?
  • Hoe kan de actie geïntegreerd worden in de schoolwerking?

 

Hoegaanwetewerk

Aanmeldingsfase

 • De school meldt aan bij het zorgloket (voor alle types).

Opstartfase

 • Er vindt een opstartgesprek plaats met de verschillende partners (school, ouders, ondersteuner ...).
 • We proberen de leervraag van de school en/of leerkracht helder te krijgen. 
 • We formuleren concrete doelen.

Ondersteuningsfase

 • We werken met de leerling, klas, leerkracht en/of het team. We bedenken samen acties waar ze zelf mee aan de slag kunnen.
 • Tussentijds vinden er evaluaties plaats. Indien nodig kan bijgestuurd worden.
 • Aan het einde van het schooljaar is er een eindevaluatie met het oog op het nieuwe schooljaar. 

(Tijdelijke) stopzetting

 • In overleg met alle partners kan er beslist worden de ondersteuning (tijdelijk) stop te zetten.
 • De school vult hiervoor een formulier in (voor alle types).

 

Welkeafsprakenziner

 • Na elke vakantie kan er een nieuwe opstart plaatsvinden. Enkel voor de kleuters (instappers) is er een extra opstartmoment na het weekend van Hemelvaart.
 • De opstart vindt pas plaats wanneer het GV/V zichtbaar is in IRIS en te bekijken is door het ondersteuningsnetwerk. 
 • De school plant en organiseert de overlegmomenten met de partners.