Ouders  Ouders

Wieondersteunenwe

We ondersteunen de leerlingen in het gewoon onderwijs met een Gemotiveerd Verslag of Verslag. Hierin staan de specifieke noden van de leerling beschreven. Dit document wordt opgesteld door het CLB, nadat een heel traject met de school is doorlopen. 

Het verschil tussen een Gemotiveerd Verslag (GV) en Verslag (V): 

 • GV: deze leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum. Dit zijn de doelen die de leerling moet halen  om een diploma of getuigschrift te krijgen. Er zijn wel redelijke aanpassingen mogelijk, zoals het gebruik van een zakrekenmachine, een aangepaste schaar, een tafelkaart ...
 • V: voor deze leerlingen moet vooraf bekeken worden of het haalbaar is om de doelen uit het gemeenschappelijk curriculum  te behalen. Daarna kan pas beslist worden om een individueel aangepast curriculum (IAC) op te starten of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs gemaakt worden. Een IAC wil zeggen dat doelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen. Dit heeft tot gevolg dat het diploma of getuigschrift niet behaald wordt. De leerling ontvangt wel een verklaring met het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. In het secundair onderwijs ontvangt de leerling een attest van verworven bekwaamheden op het einde van elk schooljaar.  

 Watdoenwe

 • We ondersteunen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. Meer uitleg hierover staat onder het luik ‘scholen’ bij ‘zorgcontinuüm’. 
 • We werken op leerling-, klas-, leerkracht- en/of teamniveau, waarbij we vertrekken vanuit één bepaalde leerling. 
 • Hierbij proberen we vooral systeemversterkend aan de slag te gaan. Dit betekent dat we proberen de leerkrachten en de scholen sterker te maken in het omgaan met leerlingen met specifieke noden.

 Wiezijndepartners

 • We werken verbindend samen met alle betrokken partners: de school, ouders, leerling, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuningsnetwerk, eventueel externen.
 • Iedere partner heeft hierbij zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. 

Welkeprincipeshanterenwe

 • Organisatorisch blijft de regie in handen van de school.
 • De ondersteuning is tijdig en tijdelijk. Samen bespreken we bij de start de mogelijke intensiteit, duur en frequentie. We bekijken hoe vaak, hoelang en op welke manier ondersteuning nodig is.    
 • Als meer en meer leerlingen ondersteuning nodig hebben, moeten we in de loop van het schooljaar samen met de school bekijken op welke manier we de ondersteuningen opnemen. Dit kan invloed hebben op de intensiteit, duur en frequentie van de ondersteuning.
 • We proberen zoveel mogelijk de hulpvraag om te zetten naar een leervraag, geïnspireerd door GOL(L)D (= Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit).
 • We ondersteunen vanuit diversiteitsdenken (i.p.v. stoornisdenken), waarbij we de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften als een deel van de klasgroep zien. Samen met alle partners wordt geprobeerd de barrières weg te werken en aanpassingen te doen, zodat de leerling zo goed mogelijk tot leren kan komen binnen de gewone klasomgeving.
 • In de meeste situaties is er geen pasklaar antwoord. Daarom zoeken we samen naar oplossingen. 
 • Mogelijke acties worden afgetoetst aan de volgende vragen:
  • Is de actie een antwoord op deze specifieke hulpvraag/leervraag van de school of leerkracht?
  • Maakt de actie de leerling zelfstandiger?
  • Kan de leerkracht in de toekomst deze acties ook toepassen bij andere leerlingen of in andere situaties?
  • Maak ik mezelf als ondersteuner overbodig op lange termijn?
  • Hoe kan de actie geïntegreerd worden in de schoolwerking?  

Hoegaanwetewerk

Aanmeldingsfase

 • De school meldt via het aanmeldingsformulier aan bij het zorgloket (voor alle types).

Opstartfase

 • Er vindt een opstartgesprek plaats met de verschillende partners (school, ouders, ondersteuner...).
 • We proberen de leervraag van de school en/of leerkracht helder te krijgen. 
 • We formuleren concrete doelen.

Ondersteuningsfase

 • We gaan aan de slag met de leerling, klas, leerkracht en/of het team.
 • Tussentijds vinden er evaluaties plaats.
 • Voor nog lopende ondersteuningen vindt aan het einde van het schooljaar een eindevaluatiegesprek plaats met de verschillende partners i.f.v. het nieuwe schooljaar.

(Tijdelijke) stopzetting

 • Na overleg met alle partners kan er overgegaan worden tot een (tijdelijke) stopzetting.
 • De school vult hiervoor het follow-upformulier in (voor alle types).

Welkeafsprakenziner

 • Na elke vakantie kan er een nieuwe opstart plaatsvinden. Enkel voor de kleuters is er een extra opstartmoment na het weekend van Hemelvaart.
 • De opstart vindt pas plaats wanneer het GV/V zichtbaar is in IRIS en te bekijken is door het ondersteuningsnetwerk. 
 • De school plant en organiseert de overlegmomenten met de partners.